AVRASYA-DER TÜZÜĞÜMÜZ

AVRASYA SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI ve SU HAYATINI KORUMA DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ


Madde 1: DERNEĞİN ADI,MERKEZİ VE AMBLEMİ

Derneğin Adı: AVRASYA SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI VE SU HAYATINI KORUMA DERNEĞİ’dir.Kısa Adı: AVRASYA-DER dir.

Derneğin Merkezi Avcılar /İSTANBUL’dur. Derneğin amacına ulaşabilmesi için gerekli görülen yerlerde şube açabilir. Şube açılmasına karar verme yetkisi Genel Kurul’a aittir.

Dernek Amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeleri dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Amblem EK-1 de gösterilmektedir.

Madde 2: DERNEĞİN AMACI,ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

A-)Derneğin Amacı

Balıkçılığın,özellikle olta balıkçılığının ve su ürünleri stoklarının sürdürülebilir kullanımı çerçevesince;herhangi bir ayrım gözetmeksizin Türk su ürünleri avcılığını ve su ürünleri stoklarından sürdürülebilir faydalanmayı desteklemek, amatör balıkçılığı özendirmek, geleneksel balıkçılık yöntemlerini korumak ve araştırmak, bunların yaşatılması ve genç nesillere aktarılması için çaba harcamak, planlı ve kontrollü balıkçılığı yaygınlaştırmak, gerekli kurum ve kuruluşlar nezdinde konulacak kuralların bilimsel kriterler çerçevesince yapılması için talepte bulunmak ve bu amaçla balıkçılığı düzenleyen kanun ve yönetmelikler çıkarılmasında ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak, istenildiğinde bu kuruluşlara yardımcı olmak, su ürünleri, bunların yaşam alanları ve doğanın korunması için gereken özenin gösterilmesinde çaba harcamak, bu konuda gerekli eğitim çalışmaları yapmak, balıkçılığın etik kurallar içinde yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli eğitimi vermek ve bunların yaygınlaştırılması için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, dernek statüsünün kamu yararına çalışan dernek sayılması için gerekli çalışmaları yapmak, her türlü su ürünlerinin aynı zamanda ülkemizin doğal besin kaynağı olduğu bilinci ile bunların korunması ve çoğalmasını sağlamak için çalışmalar yapmak, bu konuda kamuoyunu bilinçlendirerek; gerek amatör balıkçılar gerekse profesyonel balıkçılar ile müşterek hareket imkanlarını araştırmak ve bunlarla her türlü işbirliği yapmak, kamu kurum ve kuruluşları ile aynı amaç doğrultusunda çalışan diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak balıkçılığın tanıtılmasını ve ülke genelinde yaygınlaştırılması ve sevilmesini sağlamak, özellikle genç nesilleri balıkçılığa özendirecek tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin düzenlemesine öncülük etmek, Bölgemizde kiraya verilmiş veya verilecek olan göl ve barajlardaki balık popülasyonun devamının sağlanması ve doğal yaşam hayatını korumak amacı ile kamu adına gerekli gözlemleri yapmak ve bu çalışmaları sorumlu kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.Derneğin başlıca amacıdır.

B-) Derneğin Çalışma Biçimi-Konuları ve Faaliyet Alanı

Su ürünleri stoklarından sürdürülebilir kullanım çerçevesince yararlanmayı sağlamak alanında faaliyet gösterecek dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Dernekler Kanununun tanıdığı ve bu tüzükte yer alan her türlü faaliyette bulunur.
b) Amaçlarına yönelik toplantılar düzenler.
c) Amaçlarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenler.
ç) Bilgi birikimini arttırmak için yurt içi ve yurt dışında yayınlanan konusu ve amacına uygun yayınlara abone olur, gerekli kitap ve dokümanların alınabilmesi için finansman sağlar.
d) Eğitim amaçlı kitap, broşür ve dergi yayınlamak, Elektronik haberleşme ortamında (Internet, Televizyon vb) derneği tanıtmak, çalışma ve faaliyetlerini duyurmak için her türlü faaliyette bulunur.
e) Dernek hedeflerine ulaşabilmek için personel çalıştırabilir, eleman istihdam edebilir, taşınır ya da taşınmaz mal , malzeme veya hizmet satın alabilir, sosyal tesis kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerine yükümlülük koydurabilir, ihtiyaçtan fazlasını satabilir, bağış kabul eder ve tüm bunların üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
f)Dernek amaçları doğrultusunda alınan demirbaş nitelikli malzemeleri ihtiyaç duyulması halinde genel kurul izniyle derneğin amacının gerçekleşmesine katkıda bulunacak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluşlara bedelli veya bedelsiz tahsis edebilir.
g) Dernek amaçlarına uygun olarak bilcümle özel şahıs ve/veya tüzel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları ile derneğin ismi ve logosu önde gelmek üzere her türlü sponsorluk anlaşması imzalayabilir.
ğ) Planlı ve kontrollü balıkçılığı geliştirme ve doğanın korunması konularında saygınlığını, uzmanlığını ve öncü konumunu geliştirmek için çalışmalarda bulunur.
h) Balıkçılığı ve su ürünlerinin genelini ilgilendiren konularda aydınlatıcı, yönlendirici bilgi ve politikalar üreterek Türk balıkçılığının gelişimini ve büyümesini sağlamak.
I) Amacına uygun olarak araştırma, bilgi toplama , seminer, konferans, sempozyum, fuar, sergi ve benzeri toplantılar ile gezi ve eğitim programlarının düzenlenmesini bilfiil yerine getirir veya bunları teşvik eder, düzenlenmesine katılır.
i) Kendisini ilgilendiren konularda eğitim ve öğretim programları düzenler, düzenlenmesine katılır, mesleki sertifikalar ve dereceler tesis eder; bu yönde çalışan eğitim ve öğretim kuruluşlarının ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine önayak olur, maddi ve manevi destek sağlar, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları yapar.
j) Yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak üyelerine ve diğer su ürünleri avcı ve üreticilerine aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olur.
k) Yardım amacıyla yarışma, piyango, balo ve benzeri sosyal faaliyetler düzenleyebilir.
l) Faaliyetleri için sosyal lokal ve benzeri tesisler kurabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir
m) Balıkçılığı, yetiştiriciliği, üretimi, sucul ortam (Habitat) gibi konularda, standartlarının belirlenmesi için, benzer meslek örgütleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
n) Yardım Toplama Kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım toplayabilir.
o) Amacına uygun olarak gerek duyulan konularda alt çalışma komisyonları kurabilir.
ö) Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi açabilir.
p) Aynı amaç doğrultusunda olmak üzere Federasyon Kurucu Üyesi olabilir veya kurulmuş bulunan Federasyona katılabilir.
r) Gelir artırıcı projeler geliştirir, bunlar için gerekirse ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurar.
s) Aynı amaç doğrultusunda çalışan Uluslar arası Kuruluşlara üye olabilir, işbirliği yapabilir, üyelikten ayrılabilir. Ortak bilimsel projelerde müşterek çalışmalar yapabilir.
ş) Gerektiğinde hibe yolu ile yurt dışından gelebilecek alet, mal, gibi demirbaş malzemeleri için ayni yardım kabul edebilir.
t) Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtdışından konusuyla ilgili ve amaçlarına uygun nakdi yardım alabilir. Bu amaçla gelecek paranın gerekli yerlere harcanması ve dağıtılmasında gerekli özeni gösterir.
u) Konusuyla ilgili Yurt dışında mevcut kurulu bulunan her türlü balıkçılık örgütlenmesi , koruma birlikleri ve Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği şemsiyesi altında faaliyet gösteren örgütlenmelerde temsil ve aktif görev alma görevlerini ifa eder.
ü) Gerektiğinde Yurt çapında balıkçılık ve stok yönetimine yönelik master planlarını oluşturur , bu amaçla gerek yurt dışından gerek Türkiye deki üniversite ve araştırma kurumlarına projeler hazırlatır, bunlara devlet, yurt dışı ve yurt içi bazında finansman kaynakları oluşturur ve destekler.
v)Balıkçılık ve stok tespit çalışmalarının olmazsa olmaz koşulu olan etüt envanter uygulamalarının gerçekçi ve rasyonel yapılabilmesi amacı ile balıkçıların, üretici ve yetiştiricilerin katılımını sağlar. Bu amaçla üniversite ve ilgili bakanlıklarda yapılan seminer ve eğitim çalışmalarına destek vererek ortak uygulamalar yapar. Yurt dışındaki üniversite, balıkçılık örgütü ve koruma kurumlarından teknik bilgi sağlar, bu çalışmalarda çalışacak kişilerin eğitimi amacı ile gerektiğinde yurt dışından uzmanlar getirtir.
y) Dernek, gerekli gördükleri yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

- Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.

- Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

- Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

- Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.
- Dernek harita genel müdürlüğü ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli çalışmaları yaparak balık popülasyonu arttırmak amacı ile avlak alanları açabilir,mevcut avlak alanlarını balıklandırabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir.

Madde 3 : ÜYE OLMA HAKLARI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Fiil ehliyetine sahip derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan T.C. Vatandaşları ve tüzel kişilikler bu derneğe üye olma hakkına sahiptirler.Ancak,yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal Üyelik için bu şart aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır.Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.
Derneğin asil üyeleri,derneğin kurucuları ile müraacatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlayanlar ile sağlayacaklarına kanaat getirilenler yönetim kurulu kararı ile Onursal Üyeliğe kabul edilirler.
Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.Yeni üyelik müraacatları şubelere yapılır.Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şubelerin yön.kurulları tarafından yapılır ve en geç 30 gün içinde bir yazı ile Genel Merkeze bildirilir.

Madde 4: ÜYELİKTEN AYRILMA
Her üye, Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılmak isteğini bildirdiği anda üyeliği sona erer. Ancak ayrılan üyenin mali sorumlulukları, mali yıl sonuna kadar devam eder ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

Madde 5: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:
Geçerli bir nedeni olmadan çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Derneğin gelişmesine ve amacına ulaşma çalışmalarına karşı ilgisiz kalmak, Derneklere üye olma hakkını yitirmek, Dernek Tüzüğü ile Genel kurul ile Yönetim Kurulunun kararlarına aykırı davranmak, Derneğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmediği için üst üste iki Genel kurul toplantısına kabul edilmemek Dernekten çıkarılma için yeterli sebeptir.

Madde 6: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
1. -Üyelikten çıkarılma istemi yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletilir. Yönetim Kurulu, yapacağı ilk toplantıda bu isteği gündemine alır ve kendi aralarından veya dernek üyelerinden atayacağı iki kişi aracılığı ile çıkarılmak istenilen üye hakkında gerekli incelemeyi yaptırır, üyenin de savunmasını aldıktan sonra, açık oyla ve üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluk oyu ile karar verir ve bu kararını yazılı olarak üyeye bildirir.
2. -Çıkarılan üye, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile ihraç kararının Genel Kurul tarafından kaldırılması talebi ile yazılı olmak kaydıyla itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınır ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar geçen sürede üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
3. -Üyenin, süresi içerisinde itiraz etmemesi veya itirazın Genel kurul tarafından ret edilmesi halinde, Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Genel Kurul kararı ile çıkarılan üyenin, bu kararın iptali için dava açma hakkı saklıdır.
4. -Ölen üyenin dışında, ayrılan veya çıkarılan üyenin tüm borçlarının tahsili için Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Madde 7: ÜYELİK HAKLARI
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurulda bir oy hakları vardır. Oylarını şahsen kullanırlar.
Kurucu ve asli üyelerin dışındaki üyeler de Genel kurula katılabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur. Bunlar Derneğin kuracağı çalışma gruplarında görev alabilirler.

Madde 8: DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1. -Genel Kurul
2. -Yönetim Kurulu
3. -Denetleme Kurulu

Yukarıda sayılan kurulların dışında, Dernek Genel Kurulu, toplantıya katılanların en az 2/3 çoğunluk kararı ile başka kurullar da oluşturabilir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli,Toplanma Zamanı ve Çağrı,Toplanma Usulü

Madde 9: Genel Kurul Derneğin en büyük ve yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı üyelerden,şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal gelegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.Şubelerde kayıtlı her 20 üye genel kurula 1 delege gönderir.

Genel Kurul;
1-Dernek Genel Merkezinin genel kurul toplantıları 3 yılda 1 Aralık Ayı içinde Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek olan gün ve saatte Genel Merkezin bulunduğu İl Merkezinde yapılır.
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim Kurulu,Genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak olan üyeler, Genel Kurul tarihinden en az 15 (on beş) gün önceden, toplantı gündemi, toplantı günü, saati ve toplantı yeri belirtmek suretiyle, mahalli bir gazeteye ilan vererek toplantıya çağırır.
Bu çağrıda; Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise; İkinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa; Bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur.
İkinci toplantı, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya 1’inci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul,katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebeiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra,toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda,oy lullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda,yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür,ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin bir oy hakkı vardır,üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılır ancak oy kullanamazlar.Tüzel kişiler olması halinde tüzel kişilerin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireği kişi oy kullanır.
Toplantı sonunda, toplantıya ilişkin bütün belgeler bir tutanak ile Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10:Genel kurulda aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Oy Hakkından Yoksunluk
Madde 11:Hiçbir dernek üyesi,dernek ile kendisi,eşi,üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında alınacak kararlarda aynı usul uygulanır.

Kararların İptali
Madde 12:Toplantıda hazır bulunan ve kanuna,tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurur kararlarına katılmayan her üye,karar tarihinden başlayarak bir ay içerisinde mahkemeye başvurarak kararın iptalini isteyebilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13:Genel Kurul, aşağıdaki hususları görüşüp karar bağlar:
a) Derneğin organlarının seçimi
b) Lüzumlu gördüğü hallerde yeni organların ihdası
c) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi
d) Yönetim ve Denetim Kurulların raporlarının görüşülmesi; Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası.
e) Çıkarılan üyeler tarafından yöneltilen itirazların görüşülmesi ve karara bağlanması
f)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
h) Derneğe lüzumlu taşınır veya taşınmaz malların alınması veya satılması, bu mallar üzerine her türlü ayni hak (ipotek, irtifak, intifa, şerh vb.) tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
i)Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işlerin yapılması ve yerine getirilmesi
j) Kanun ve işbu tüzük ile verilen diğer yetkiler
k) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 14: Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 15:Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

DENETİM KURULU:

Madde 16: 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel kurul tarafından açık oyla 3 yıl için seçilir. Denetçiler, kulübün gelir ve giderlerini, yapılan sarfiyatı , karar ve işlemlerin Derneğin amacına uygun olup olmadığını denetler. Bu maksatla Derneğin hesap, karar ve üye defterleriyle, kasayı ve bilumum evraklarını diledikleri zaman kontrol ve tetkik edebilirler. Kurul denetleme görevlerini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor ile Yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ancak bu kontrol ve yetkileri işlemlere ve yönetim kurulu kararlarına müdahale hakkını vermez. Denetçiler gördükleri aksaklıkları Yönetim Kuruluna bildirerek düzeltilmesini isteyebilirler. Düzeltilmeyen aksaklık tüzüğe ve dernek menfaatine aykırı muamele ve hareketleri genel kurula raporlarıyla bildirmek mecburiyetindedirler. Denetçiler gördükleri aksaklıkları ve aykırı hareketleri talep ve tavsiyeye rağmen düzeltilmeyenlerin Genel Kurulu ilgilendirecek derecede önemli olduğuna kanaat getirirler ise Olağan Genel Kurul toplantısını beklemeksizin tanzim edecekleri gerekçeli raporları ile Yönetim Kuruluna başvurarak genel kurulun olağan üstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Bu takdirde yönetim kurulu olağan üstü genel kurulu en geç 30 gün içinde toplantıya çağırmaya, toplantı için gerekli formaliteleri ifa ve ikmale denetçilerin tanzim edecekleri gündemi aynen toplantı davetiyesine yazmaya mecburdurlar. Bu maddede yazılı hususlarda 3 denetçi birleşmediği veya bir araya gelmedikleri takdirde 2 denetçi dahi aynı yollara baş vurabilir.

ÇALIŞMA GRUPLARI , YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ

Madde 17: Yönetim Kurulu, Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurabilir. Çalışma Grupları, Geçici komiteler ve sürekli komiteler Yönetim Kurulu kararı ile seçilirler.
Çalışma Grupları, geçici ve sürekli komiteler, yönetim kurulunun karar almasına ya da alınan kararların yürütülmesine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

Mali Hükümler

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

Madde 18 Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. İlk çalışma dönemi, Derneğin kurulduğu tarihte başlar ve o yılın son günü 31 Aralıkta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.
Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve Maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 19: Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Giriş aidatı: Bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir ve 50.00 TL (ELLİ TÜRK LİRASI)olarak belirlenmiştir. Bu miktar her Genel Kurulda yeniden belirlenebilir.
b) Yıllık aidat: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup 50.00.-YTL (ELLİ TÜRK LİRASIDIR). Yıllık aidat her çalışma dönemi için Genel Kurul tarafından belirlenebilir.
e) Diğer gelirler
-Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden elde edilen gelirler.
-Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden sağlanacak gelirler.
-Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.
-Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar
-Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler
-Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanacak yardımlar.
-Kanunen kabul edilen sair gelirler
Dernek siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan her hangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi İçişleri Bakanlığının izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz.

DERNEĞİN GİDERLERİ

Madde 20: Dernek gelirlerini amaçları ve Dernekler kanunu ile mevzuat hükümleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.
Derneğin harcamaları, Genel kurulca onaylı bütçesine göre Yönetim Kurulu veya Yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde Sayman üye tarafından yapılır.
Yönetim kurulu gerektiğinde belirleyeceği sınırlar çerçevesinde bir veya birkaç üyesini harcama yapma konusunda yetkili kılabilir. Her nevi harcamanın belgelendirilmesi şarttır.
Deneğin hesap yılı takvim yılıdır.GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDA YÖNTEM

Madde 21 Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler kullanılır:
Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık aidatın tamamı ilgili yılın 30 Nisan tarihine kadar tahsil edilir.
Dernek gelirleri, Yönetim Kurulu bastırılan Alındı belgesi ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkililer Yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.. Alındı belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği adresi yazılır ve imzası alınır.
Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, makbuz, ya da kasa fişi alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.
Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcamalar belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

DERNEĞİN DEFTERLERİ VE KAYITLARI

Madde 22 Dernek için aşağıda gösterilen ve Noterden onaylanmış defterler tutulur.
a)İşletme hesabına esasına göre tutulacak defterler:
Üye kayıt defteri : Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ve yıllık aidatları tahakkuk ve ödemeleri, üyelikten ayrıldıkları tarih bu deftere yazılır.
Yönetim Kurulu Karar defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve altı yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
Gelen ve giden evrak defteri: Derneğe gelen ve giden yazı ile diğer kağıtlar tarih ve sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılmak suretiyle bu deftere işlenir.
İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
Demirbaş defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere kaydedilir.
Alındı belgesi defteri: Alındı belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, ilgililerin imzaları bu deftere kaydedilir.
b)Bilanço esasına göre göre tutulacak defterler
Yevmiye Defteri,Büyük Defter ve Envanter Defteri:Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 23:Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 24: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 25:Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;


Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 26 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 27 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 28 Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 29:Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 30: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 31:Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma
Madde 32 Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 33:Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 34:Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Avrasya Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.
Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

  27.12.2015 tarihinde yapılan 3'üncü genel kurulda derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

İlhan HACIOĞLU
Yön.Kur.Başkanı
Nihat ÇAVUŞ
Yön.Kur.Başk.Yard.
Muhittin OVACIK 
Yön.Kur.Üyesi-Sayman
Selman CEYLAN Genel Sekreter
Sabri BABAOĞLU 
Yön.Kur.Üyesi


Madde 35: İş bu madde 34(otuzdört) maddeden ibarettir.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret94864
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 12° 7°
Saat

Sponsor Bağlantı